Algemene voorwaarden De Groot Edelgebak B.V.

Artikel 1 – Definities

1. De Groot Edelgebak B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt een groot assortiment aan gebak, brood, koek en borrelhapjes voor de foodservicemarket aan te bieden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder De Groot Edelgebak mede verstaan alle in haar dienst zijnde werknemers of ingeschakelde derden.

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Opdrachtgever’’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan De Groot Edelgebak opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten zoals bedoelt in artikel 1.1.

4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Diensten’’ verstaan: het leveren van producten waaronder, maar niet beperkend tot: gebak, koek, brood, bonbons en snacks.

5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Overeenkomst’’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen De Groot Edelgebak en Opdrachtgever.

6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Website’’ verstaan: www.degrootedelgebak.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen De Groot Edelgebak en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met De Groot Edelgebak overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Voor de Webshop geldt dat de Overeenkomst tussen De Groot Edelgebak en Opdrachtgever tot stand komt op het moment dat de Opdrachtgever zijn bestelling heeft verstuurd of doorgeeft aan De Groot Edelgebak. Een bevestiging van een bestelling die wij per e-mail, telefonisch of via bestelling op de webshop hebben ontvangen, wordt naar een door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres verstuurd. Indien geen e-mailadres bekend is wordt er geen bevestiging gestuurd.

2. Een duurovereenkomst kan schriftelijk worden vastgelegd met de klant.

3. Opdrachtgever kan zich niet herroepen door middel van een bedenktermijn.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Groot Edelgebak zal zich inspannen de Diensten en de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De Groot Edelgebak dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond, tenzij er sprake is van een duurovereenkomst. Indien sprake is van een duurovereenkomst eindigt de overeenkomst middels schriftelijke opzegging van een der partijen.

Artikel 5 – kosten, honorering en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de honorering van de Overeenkomst op basis van een (elektronische) factuur. Alle door De Groot Edelgebak gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze prijzen in euro en exclusief door de overheid opgelegde belastingen en/of opslagen. Verder gelden de prijzen op basis van het door ons gehanteerde minimum leveringsbedrag van € 150,- (excl. btw) per levering.

3. De betaling zal achteraf geschieden middels automatische incasso ofwel per factuur. Indien betaling geschiedt door middel van het handmatig overmaken van de factuur dient deze binnen eenentwintig (21) dagen bijgeschreven te zijn op ons bankrekeningnummer onder vermelding van factuur –en debiteurnummer.

4. In het geval van prijsstijgingen wat betreft grondstoffen, loonkosten, huur of aankoop van zaken ter uitvoering van de Overeenkomst, is De Groot Edelgebak gerechtigd deze kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is De Groot Edelgebak gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een nietontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van De Groot Edelgebak ad. 8,05% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

7. Indien De Groot Edelgebak om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 6 – Levering

1. Levering geschiedt door De Groot Edelgebak zelf of door haar ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De Groot Edelgebak en Opdrachtgever komen vaste leverdagen overeen, maximaal twee (2) per week, voor de levering. Behoudens overmacht zoals beschreven in artikel 10. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend.

3. De Groot Edelgebak houdt vaste leverdagen aan met de Opdrachtgever van maximaal twee (2) dagen in de week welke in overleg worden vastgesteld, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien niet alle producten geleverd zijn is dit geen reden voor ontbinding. De Groot Edelgebak zal na melding door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk volledig nakomen.

5. De goederen worden afgeleverd op het adres waar de Opdrachtgever is gevestigd, tenzij anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever is gehouden direct bij aflevering de goederen te controleren.

7. Manco’s, foutieve levering of beschadiging aan de goederen dienen bij voorkeur direct, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld te worden aan De Groot Edelgebak, dit kan telefonisch (tijdens kantoortijden) of via order@degrootedelgebak.nl.

8. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9. De Groot Edelgebak is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid, onjuist gebruik of toepassing van de geleverde goederen of anderszins van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

 

Artikel 7 – Ontbinding, Annulering

1. Indien de Opdrachtgever een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van ons standaard assortiment, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief btw).

2. Bij annulering van de overeenkomst strekkende tot levering van producten die niet tot ons standaard assortiment behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van de Opdrachtgever zijn vervaardigd, dan wel elders door ons voor de Opdrachtgever bestelde producten, is de Opdrachtgever eveneens annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag, plus voor de overgebleven voorraad.

3. Indien het aan de Opdrachtgever te wijten is dat door hem gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als een annulering.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens. De Groot Edelgebak is niet aansprakelijk indien de Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens verstrekt.

2. De Groot Edelgebak is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De Groot Edelgebak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van de informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door De Groot Edelgebak of een van haar medewerkers.

4. De Groot Edelgebak garandeert niet dat de Website en/of de Webshop en/of Producten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De Groot Edelgebak is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop en/of Producten.

5. Indien De Groot Edelgebak toch aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van De Groot Edelgebak ’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.

6. De aansprakelijkheid van De Groot Edelgebak is beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij op het moment van het ontstaan van de schade aan De Groot Edelgebak, uit hoofde van de overeenkomst, reeds aan De Groot Edelgebak heeft voldaan of nog moet voldoen. Wanneer het gaat om een uitkering van een verzekering, beperkt het bedrag zich tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

7. De Groot Edelgebak is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat zijn geleverd als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 10.

8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 9 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van De Groot Edelgebak, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derden, ziekte van personeel van De Groot Edelgebak zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in wateren energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van De Groot Edelgebak of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. Indien De Groot Edelgebak bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan ofwel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen De Groot Edelgebak, Fahrenheitstraat 30, 6716 BR, Ede info@degrootedelgebak.nl, www.degrootedelgebak.nl kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal De Groot Edelgebak overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die De Groot Edelgebak heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

 

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. De Groot Edelgebak is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Groot Edelgebak goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen te kort zal schieten.

2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Groot Edelgebak vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Groot Edelgebak op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien De Groot Edelgebak de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is De Groot Edelgebak gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.

5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Groot Edelgebak gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 

Artikel 11 – Rechten en intellectuele eigendom

1. De Groot Edelgebak behoudt het recht op de intellectuele eigendom van de merknaam ‘Bonnuci Premium Ice’.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar de intellectuele industriële en andere eigendomsrechten.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van De Groot Edelgebak, totdat alle vorderingen, die De Groot Edelgebak heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.

2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Opdrachtgever de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op de Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Identiteit van De Groot Edelgebak

1. De Groot Edelgebak is bij de K.v.K. geregistreerd onder nummer 62931377 en draagt Btw-identificatienummer NL855020246B01. De Groot Edelgebak is statutair gevestigd aan de Fahrenheitstraat 30 (6716 BR) te Ede.

2. De Groot Edelgebak is per e-mail te bereiken via info@degrootedelgebak.nl, middels website www.degrootedelgebak.nl en tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken op +31 (0)318 48 27 27.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen De Groot Edelgebak en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen De Groot en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de rechtbank Gelderland.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de site en webshop, worden bij de welkomst e-mail verstuurd en er zal naar worden verwezen bij elke factuur. Hiernaast zijn ze te allen tijde opvraagbaar per e-mail, info@degrootedelgebak.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 62931377. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.

HACCP certificering